Gương mặt UAH

Nơi vinh danh những cựu sinh viên UAH thành đạt

Link: Top.UAH.vn / GuongMat.UAH.vn

Tiến Cử Thêm Gương Mặt Mới

Nguyễn Thanh Nghị

Chức vụ: Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Cựu sinh viên khóa XD94, cựu giảng viên UAH.edu.vn

Website: NguyenThanhNghi.UAH.Engineer.vn

Xem tóm tắt tiểu sử 

Võ Hoàng Lâm

Chức vụ: Tổng giám đốc Coteccons

Cựu sinh viên khóa XD95 UAH.edu.vn

Website: VoHoangLam.UAH.Engineer.vn

Tiến Cử Thêm Gương Mặt Mới