Nhà tài trợ

Link: Sponsor.UAH.vn / TaiTro.UAH.vn

Chính sách tài trợ

UAH.vn nhận tiền tài trợ thông qua Sponsor.vn nên mọi khoản tài trợ của bạn sẽ được lưu vào trang Thư cảm tạ YourName.sponsor.vn nếu bạn đã có Ename. Nếu bạn chưa có Ename hoặc nhà tài trợ là tổ chức, doanh nghiệp thì mọi khoản tài trợ sẽ được cập nhật vào một trang Thư cảm tạ công khai S1234.sponsor.vn trong đó 1234 là mã số nhà tài trợ. 

Nhà tài trợ doanh nghiệp

Công ty TNHH Your Brand của thành viên YourName.UAH.Architect.vn đã tài trợ 20.000.000 đồng cho UAH.vn

Nhà tài trợ cá nhân

YourName.UAH.Architect.vn đã tài trợ 20.000.000 đồng cho UAH.vn