Đăng ký

Link: Register.UAH.vn / DangKy.UAH.vn

Đăng ký thành viên mới

UAH.vn sẽ cấp thẻ thành viên cho những người có nhân hiệu Ename theo nguyên tắc sau:

Vì vậy UAH.vn sẽ tài trợ cho những thành viên đầu tiên một khoản tiền đăng ký nhân hiệu tại Ename.vn để được kết nạp vào UAH.vn. Xem chi tiết tại UAH.Promotion.ename.vn

Hãy đăng ký tạo Ename và chọn gói ưu đãi của UAH.vn để bạn được kết nạp vào UAH.vn. 

Đăng ký hiện diện lên một trang trên UAH.vn

Nếu bạn muốn tên của mình hiện diện trên một trang nào đó trên UAH.vn thì hãy bấm vào đây để điền biểu mẫu đăng ký