Đối tác & Chính sách hợp tác

Link: Partner.UAH.vn / DoiTac.UAH.vn

Chính sách hợp tác

Ai có thể làm đối tác của UAH.vn?

Bất kỳ doanh nghiệp và tổ chức nào cũng có thể trở thành đối tác của UAH.vn

Quyền lợi của đối tác

Được ưu tiên tuyển dụng thành viên của UAH.vn

Được mời tham gia vào các dự án do UAH.vn thực hiện

Được trở thành nơi thực tập cho sinh viên UAH

Danh sách đối tác

Các cộng đồng nghề nghiệp của Việt Nam

NGÀNH SƯ PHẠM

NGÀNH KIẾN TRÚC

NGÀNH KINH TẾ

NGÀNH Y DƯỢC

NGÀNH KỸ THUẬT

CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

NGÀNH NGHỆ THUẬT

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CÁC CHUYÊN GIA

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

Các cộng đồng sản xuất và dịch vụ của Việt Nam

Các tổ chức giáo dục