Nhà bảo trợ cho UAH.vn

Link: BaoTro.UAH.vn

Danh sách bên dưới là các tổ chức bảo trợ cho UAH.vn với các chính sách cụ thể sau:

Các cộng đồng nghề nghiệp của Việt Nam

NGÀNH SƯ PHẠM

NGÀNH KIẾN TRÚC

NGÀNH KINH TẾ

NGÀNH Y DƯỢC

NGÀNH KỸ THUẬT

CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

NGÀNH NGHỆ THUẬT

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CÁC CHUYÊN GIA

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

Các cộng đồng sản xuất và dịch vụ của Việt Nam

Các tổ chức giáo dục