Nhà thiết kế UAH

Link: Designer.UAH.vn / NhaThietKe.UAH.vn

Nhà tuyển dụng vui lòng liên hệ với từng thành viên trong danh sách bên dưới hoặc gửi yêu cầu tuyển dụng tại job.UAH.vn

Sinh viên ngành nội thất, mỹ thuật đô thị

Tốt nghiệp năm 2023

Tốt nghiệp năm 2022

Tốt nghiệp năm 2021

Tốt nghiệp năm 2020