Kiến trúc sư UAH

Link: Architect.UAH.vn / KienTrucSu.UAH.vn

Nhà tuyển dụng vui lòng liên hệ với từng thành viên trong danh sách bên dưới hoặc gửi yêu cầu tuyển dụng tại job.UAH.vn

Sinh viên ngành kiến trúc, quy hoạch

NguyenHuy1986.UAH.Student.vn - SV ngành Kiến trúc Nguyễn Nhật Huy

YourName.UAH.Student.vn (0,6)

Tốt nghiệp năm 2023

Tốt nghiệp năm 2022

Tốt nghiệp năm 2021

Tốt nghiệp năm 2020